IT-NET Dawid Stalmach, komputery, internet, usługi IT, lotnictwo VFR

Lot VFR - lot wykonywany zgodnie z zasadami lotu z widocznością.

VFR - skrót od Visual Flight Rules

ROZDZIAŁ 4. PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ

4.1. Z wyjątkiem lotów specjalnych VFR, loty VFR powinny być wykonywane tak, aby statek powietrzny leciał przy widzialności i w odległości od chmur równych lub większych niż określone w tabeli 3-1.
4.2. Z wyjątkiem gdy organ kontroli ruchu lotniczego udzieli na to zezwolenie, w lotach VFR nie należy startować ani lądować na lotniskach znajdujących się w strefie kontrolowanej lotniska albo wchodzić do strefy ruchu lotniskowego lub włączać się do ruchu lotniskowego:
a) gdy pułap chmur jest niższy niż 450 m (1.500 ft); lub
b) gdy widzialność przy ziemi jest mniejsza niż 5 km.
4.3. Loty VFR mogą być wykonywane między zachodem a wschodem słońca z zachowaniem poniższych przepisów:
a) z dala od chmur i z widocznością terenu lub świateł w terenie;
b) przy rzeczywistych prędkościach powietrznych nie większych niż 300 km/h;
c) nie wyżej niż 3.050 m (10.000 ft) AMSL, gdy bezwzględna wysokość przejściowa jest mniejsza niż ta wartość, to zamiast tych wartości przyjmuje się FL 100;
d) z wyjątkiem startów i lądowań nie niżej niż:
1) 300 m nad przeszkodami - na samolotach;
2) 200 m nad przeszkodami - na śmigłowcach;
e) w warunkach meteorologicznych ujętych w tabeli 3-1, lecz bez zmniejszenia minimum widzialności ujętych w tej tabeli pod lit. a) i b).
4.4. Z wyjątkiem przypadków określonych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, loty VFR nie mogą być wykonywane:
a) powyżej FL 200;
b) z prędkościami zbliżonymi do prędkości dźwięku lub naddźwiękowymi.
4.5. Nie można udzielić zezwolenia na lot VFR powyżej FL 290 w przestrzeni powietrznej, w której stosuje się minima separacji pionowej 300 m (1.000 ft) (przestrzeń powietrzna o zredukowanych minimach separacji pionowej (RVSM)).
4.6. Z wyjątkiem przypadków gdy jest to konieczne dla startu lub lądowania, lot VFR nie powinien być wykonywany:
a) nad gęstą zabudową miast lub osiedli lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu na wysokości względnej mniejszej niż 300 m (1.000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 600 m od statku powietrznego;
b) gdzie indziej, niż to określono w ust. 4.6. lit. a), na wysokości względnej mniejszej niż 150 m (500 ft) nad lądem lub wodą, nie dotyczy statków powietrznych lotnictwa państwowego; chyba że rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 183, poz. 1793) lub rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 183, poz. 1794) stanowi inaczej lub statek powietrzny otrzymał specjalne zezwolenie władzy lotniczej.
Uwaga.- Patrz również ust. 3.1.2.
4.7. Jeżeli nie podano inaczej w zezwoleniach kontroli ruchu lotniczego, loty VFR w przelotach poziomych wykonywanych powyżej 900 m (3.000 ft) nad ziemią lub wodą powinny być wykonywane na poziomie przelotu odpowiednim dla danego kąta drogi, zgodnie z tabelą poziomów przelotu zawartą w dodatku 3.
4.8. Loty kontrolowane VFR powinny być wykonywane zgodnie z przepisami ust. 3.6.:
a) gdy są wykonywane w przestrzeniach powietrznych klasy B, C i D;
b) gdy stanowią część ruchu lotniskowego na lotniskach kontrolowanych; lub
c) gdy są wykonywane jako loty specjalne VFR.
4.9. Jeżeli wykonuje się lot VFR na podstawie planu lotu złożonego zgodnie z ust. 3.3.1.2., to należy utrzymywać ciągły nasłuch na właściwym kanale łączności fonicznej powietrze-ziemia i, gdy zachodzi taka potrzeba, zgłaszać swoją pozycję organowi służb ruchu lotniczego zapewniającemu służbę informacji powietrznej.
Uwaga.- Patrz uwagi po ust. 3.6.5.1.
4.10. Statek powietrzny zamierzający przejść z lotu VFR do lotu IFR powinien:
a) jeżeli plan lotu został przedstawiony, podać koniecznie zmiany, jakie mają być wprowadzone do jego bieżącego planu lotu; lub
b) jeżeli wymaga tego przepis ust. 3.3.1.2., przedstawić plan lotu właściwemu organowi służb ruchu lotniczego i uzyskać zezwolenie przed rozpoczęciem lotu IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej.Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 marca 2006 - Dz. U. 2004 Nr 44 poz. 414 - Szczegółowe Technicze Przepisy Ruchu Lotniczego, rozdział 4. (tzw. PL-2 oparte na Aneksie 2 do Konwencji Chicagowskiej ICAO z 1944 roku, wykaz różnic w AIP Polska rozdział GEN 1.7)

Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/VFR"

« wstecz